Jaarverslag 2021

TBI is goed onderweg. De financiële resultaten over het afgelopen verslagjaar waren opmerkelijk goed. Ook de vooruitzichten bieden een gezond perspectief. Dit ondanks het feit dat de Covid-19 crisis nog steeds niet achter ons ligt. De herijking van onze strategie heeft in 2021 verder vorm gekregen. De doelstelling is nog meer focus op maatschappelijke trends en (markt)ontwikkelingen. De urgentie daarvoor is duidelijk.

Bekijk en lees ons jaarverslag 2021

Download

De specifieke doelstellingen voor TBI zullen in 2022 verder uitgewerkt worden. Er zijn vele kansen die we vanuit ons solide fundament kunnen benutten, in transparante samenwerking met onze stakeholders. Het nieuwe regeerakkoord biedt hiervoor belangrijke aanknopingspunten voor de komende jaren. De geopolitieke situatie rond Oekraïne levert niettemin onzekerheid op en is ongewis.

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen

Maatschappelijk liggen er enorme uitdagingen, zoals klimaatverandering, een afnemende biodiversiteit, een tekort aan woningen, arbeidskrachten en grondstoffen en een betere mobiliteit en bereikbaarheid als gevolg van verstedelijking. Met Stichting TBI als enig aandeelhouder zit maatschappelijke verantwoordelijkheid diep in ons DNA. Dit inspireert én verbindt onze medewerkers en biedt intrinsieke motivatie. De strategie richt zich er nadrukkelijk op om die verantwoordelijkheid nu daadwerkelijk te nemen. Ook met het oog op de continuïteit op lange termijn.

Onze ‘purpose’ is bouwen aan een duurzame en gezonde leefomgeving nu en in de toekomst. Dit wordt met onze herijkte strategie gerealiseerd op basis van drie strategische pijlers: Duurzame oplossingen, Mensen & Teams en een Toonaangevende marktpositie. Onze klanten vragen nadrukkelijk om duurzame oplossingen. In een eerder stadium hebben we voor deze eerste pijler al twee ambities vastgelegd, te weten: het bouwen met meer hout, waarin wij toonaangevend zijn, en het gebruik van meer CO2-arm beton. Beide ambities worden al gerealiseerd. Een volgende stap is een nog grotere en dominante versnelling op het gebied van de energietransitie en de circulaire transitie. Met de pijler Mensen & Teams richt TBI zich niet alleen op vakmanschap en talent, maar ook op leiderschap en diversiteit. Een Toonaangevende marktpositie is de derde pijler. Hierbij wordt doelgericht ingezet op het steeds verder optimaliseren van onze maaktechnologie en het realiseren van klantwaarde door voortgaande digitalisering. Ten aanzien van de herijkte strategie, onder het motto ‘Focus en Urgentie’, worden in 2022 voor alle pijlers duidelijke impactgebieden, ambities en concrete doelstellingen geformuleerd. Het moet goed meetbaar zijn waarop wij sturen en hoe wij versnellen. Hiermee blijft TBI een gezonde financiële toekomst zien.

“Doelstelling is nog meer focus op maatschappelijke trends en (markt)ontwikkelingen.”

Bart van Breukelen, Voorzitter Raad van Bestuur

Historisch hoge resultaten

Met elkaar wordt hard gewerkt om de mogelijkheden van de verschillende TBI-ondernemingen te benutten. Dit werpt zijn vruchten af. In 2021 heeft dit opnieuw geleid tot hogere bedrijfsopbrengsten en een veel beter bedrijfsresultaat. Daarmee blijft sprake van een gezonde cashflow en liquiditeit. Tegelijkertijd is de orderportefeuille wederom historisch hoog. Onze medewerkers hebben een uitstekende prestatie geleverd doordat zij onder vaak lastige omstandigheden flexibiliteit en veerkracht toonden. De gevolgen van de Covid-19 crisis waren mede daarom beperkt. Bovendien waren er bij TBI nauwelijks besmettingshaarden. De economie heeft zich goed staande gehouden en het vertrouwen van consumenten bleef hoog.

De meeste techniekondernemingen hebben in het verslagjaar goed gepresteerd. De installatiequote bij gebouwen neemt steeds verder toe. De jachtbouwinstallateur De Keizer Marine Engineering, die eind 2020 door Eekels Technology is overgenomen, is uitstekend geïntegreerd. Hiermee groeien we in een interessante markt, waar engineering en hoogwaardige technologie het verschil maken. In de woning- en utiliteitsbouw was bij alle bedrijven sprake van goede ontwikkelingen, waarbij het resultaat in projectontwikkeling uitblonk. Het segment Infra blijft hierbij achter, met een licht negatief resultaat. De stikstofproblematiek en het ontbreken van adequaat overheidsbeleid hieromtrent is mede de oorzaak, evenals de risicovolle grote projecten en contractvormen. Onder deze lastige marktomstandigheden is de orderportefeuille voor Infra niettemin goed gevuld.

Uitstekende prestaties in 2021

  • Bedrijfsopbrengsten stijgen 9% tot € 2.192 miljoen
  • Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) 35,5% hoger tot € 95,9 miljoen
  • Operationele marge stijgt tot 4,4% (2020: 3,5%)
  • Nettoresultaat groeit 55,1% tot € 49,8 miljoen
  • Orderportefeuille ultimo 2021: 3% hoger tot € 3,2 miljard
  • Ongevallenfrequentie-index (IF): 2,5 (2020: 3,4)
  • Solvabiliteit ultimo 2021: 33,2% (2020: 35,4%)

Emiel Roozen en Bart van Breukelen (Raad van Bestuur, TBI)

Belangrijk in de infrasector is de stap naar nieuwe aanbestedingsprocedures: de twee-fasen-contracten. Rijkswaterstaat wil hiermee risico’s eerlijker verdelen. Gezien de grote maatschappelijke vraagstukken ziet de overheid nu duidelijk het belang van gezonde en vitale infrabedrijven die moeten investeren en blijven innoveren. Hierdoor ontstaat op projecten een veel betere samenwerkingscultuur tussen Rijkswaterstaat en de deelnemende bedrijven.

Duurzame ontwikkelingen

De eerder geformuleerde strategische agenda, die eind 2021 herijkt is, is inmiddels goed geland bij de TBI-ondernemingen. In het verslagjaar zijn de volgende voorbeelden illustratief:

  • de nieuwe fabriek van Croonwolter&dros in Amersfoort, ModuleMakers, ontwerpt en produceert modulaire duurzame gebouwtechnologie;
  • per 1 oktober 2021 zijn de Nederlandse activiteiten van Struijk Sloop- en Grondwerken en Struijk Milieu overgenomen, zoals sloop- en grondwerk en bodem- en asbestsanering. Struijk versterkt TBI Infra, met name op het gebied van circulariteit c.q. materiaalterugwinning;
  • Koopmans Bouwgroep heeft in 2021 de nieuwe energieneutrale fabriek geWOONhout gerealiseerd. Hier worden vanaf begin 2022 kant-en-klare houten woningmodules geassembleerd. Gestreefd wordt naar een volledig CO2-neutraal proces.

''Duurzame oplossingen betekenen veelal langjarige samenwerkingsverbanden''

Bart van Breukelen, Voorzitter Raad van Bestuur TBI

Medewerkers, diversiteit en veiligheid

We versnellen met duurzame oplossingen om invulling te geven aan de verantwoordelijkheid die we vanuit ons DNA voelen én aan de oplossingen van de grote maatschappelijke opgaven waar we als samenleving voor staan. Het vereist ook dat onze medewerkers leiderschap tonen en een groot inlevingsvermogen hebben. Duurzame oplossingen betekenen veelal langjarige samenwerkingsverbanden. We werken daarbij met veel verschillende partners en klanten, zoals corporaties en energiebedrijven. In dit verband zijn onze teams technisch heel sterk, maar soms nog te weinig afgestemd ‘op de andere kant van de tafel’. Wij moeten goed begrijpen wat de belangen zijn van alle stakeholders in het proces. Daar moeten we verder aan werken. Investeren in onze opleidingsprogramma’s en stappen zetten op het gebied van diversiteit.

Ook beschikbaarheid van vakmanschap is een urgent probleem. Alleen al onze techniekbedrijven hebben zo’n 500 vacatures. De hoeveelheid werk en de maatschappelijke opgaven waar we voor staan zijn daarmee sterk afhankelijk van de goede mensen die we behouden en werven. Onze bestaande interne bedrijfsopleidingen en de regionale samenwerkingsverbanden spelen hierbij een rol. Voor het opleiden van vakmensen gaan we een grotere verantwoordelijkheid niet uit de weg, eventueel met een eigen TBI-vakschool. Ook zijn wij een groot voorstander van meer vaste arbeidscontracten in de bouw. Vakmanschap is een ‘asset’. We moeten ons inspannen om over de volle breedte mensen in onze sector aan het werk te helpen. Denk aan statushouders en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen we in wederzijds en maatschappelijk belang gebruik maken van buitenlandse arbeidskrachten die werkzaam zijn in ons land. Zeker als zij zich inmiddels bewezen hebben en (met hun gezin) in Nederland woonachtig zijn. Wij moeten die medewerkers proberen te verleiden hun zzp-bestaan in te ruilen voor een vast dienstverband.

Veiligheid heeft een hoge prioriteit voor TBI. Ook daarom is het van belang om onze groep vakmensen verder uit te bouwen. Het is vanzelfsprekend dat wij voortdurend inspanningen leveren door onze onderaannemers mee te nemen in de doorontwikkeling van onze veiligheidscultuur. Goede medewerkers en diverse teams zijn essentieel voor de continuïteit van TBI op lange termijn. Vandaar dat wij in dit jaarverslag acht medewerkers in de schijnwerpers zetten. Zij geven hun mening over hun kansen en (on)mogelijkheden bij TBI en wat hun bindt en boeit bij de specifieke TBI-onderneming waarvoor zij werken.

Kansen benutten met nieuwe projecten

Voor het lopende verslagjaar en verder in de tijd liggen er veel kansen. De orderportefeuille is uitstekend gevuld. Er worden toonaangevende nieuwe projecten ontwikkeld, gebouwd en gerealiseerd, waaronder de verbouwing van de Tweede Kamer, de bouw van 800 woningen bij de Kralingse Plas in Rotterdam en de bouw van een OV-terminal in Amsterdam.

''Goede medewerkers en diverse teams zijn essentieel voor de continuïteit van TBI op de lange termijn''

Bart van Breukelen, Voorzitter Raad van Bestuur TBI

TBI heeft een heldere fusie- en overnamestrategie. We zien vooral kansen op het gebied van beheer en onderhoud, verduurzaming, gebouwautomatisering en installatietechniek (in de woningbouw). We richten ons op activiteiten die onze bestaande ondernemingen helpen versnellen of kennis toevoegen. De overname van de activiteiten van Struijk past goed in deze strategie, evenals de overname van planontwikkelaar FAME door HEVO aan het eind van het verslagjaar. Met de laatste wordt een leidende positie in het ontwikkelen van toekomstgerichte woonconcepten voor mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag gerealiseerd.

Alles overziend hebben wij TBI in 2021 opnieuw aanzienlijk versterkt en met meer focus zien groeien wat betreft maatschappelijk relevante projecten. Op basis van dit fundament, onze ambities en de betrokkenheid van onze medewerkers zien wij volop mogelijkheden de vele kansen te benutten. Ik wil iedereen bedanken voor de bijdragen hieraan. Nu en in de toekomst.

Rotterdam, 17 maart 2022