Jaarverslag 2020

TBI heeft een sterk jaar achter de rug, ondanks dynamische en lastige omstandigheden. De bedrijfsopbrengsten en het bedrijfsresultaat zijn in 2020 opnieuw duidelijk gestegen. Er is sprake van een gezonde cashflow en liquiditeit en een goede solvabiliteit. Tegelijk is de orderportefeuille tot een recordhoogte toegenomen. De medewerkers van onze ondernemingen hebben onder lastige omstandigheden een prima prestatie geleverd.

Bekijk en lees ons jaarverslag 2020

Download

De techniekondernemingen hebben een aanzienlijk beter jaar gehad. Het in 2019 overgenomen Giesbers InstallatieGroep is goed geïntegreerd. In de woning- en utiliteitsbouw en de projectontwikkeling was opnieuw sprake van uitstekende resultaten. Het segment Infra werd het meest geraakt door de gevolgen van de Covid-19 crisis en de ontwikkelingen rondom stikstof en PFAS, wat tot gevolg had dat 2020 voor dit segment niet met een positief resultaat werd afgesloten.

Succesvol uitrollen strategie

Het goede resultaat van TBI is met name te danken aan onze strategie. Deze is gericht op het uitbouwen van onze drie pijlers: een toonaangevende marktpositie, circulair ondernemen en een aantrekkelijke werkomgeving. Een brede basis van grote publieke en private klanten is hiervan het gevolg. Deze klantenbasis is het afgelopen jaar verder uitgebreid en maakt ons minder kwetsbaar in moeilijke tijden. Wij zijn er dan ook trots op dat TBI geen gebruik heeft gemaakt van de NOW-regelingen.

“Het investeren in digitalisering is een belangrijk aandachtspunt.”

In 2020 is hard gewerkt aan het verder uitrollen van onze strategie met de drie versnellingsthema’s: energietransitie, industrialisatie en nieuwe verdienmodellen. Hierbij wordt door TBI extra ingezet op innovatie en ondernemerschap, gecombineerd met winstgevende groei. Om toonaangevend te zijn in voor TBI relevante markten moeten nieuwe ideeën schaalbaar zijn om verder te groeien en resultaat te behalen. Tegelijkertijd moet dit voor onze klanten en de maatschappij interessant zijn. Actief inspelen op nieuwe kansen is de uitdaging voor onze dochterondernemingen, waarbij wij klanten (technologische) oplossingen bieden. Deze overstijgen regelmatig de scope van onze zelfstandige ondernemingen of eerder gerealiseerde projecten en maken intensieve samenwerking noodzakelijk. Hiermee zijn wij steeds succesvoller.

Bij onze klanten is sprake van steeds grotere, complexe en innovatieve projecten. Dit is een markttrend waarop TBI inspeelt en waarvoor wij investeren in het verder verbeteren van ons project- en contractmanagement. Vanuit het oogpunt van risicobeheersing is dit noodzakelijk. Bij deze projecten spelen digitalisering van producten en processen een toenemende rol. Het investeren in deze ‘enabler’ van onze projecten is een belangrijk aandachtspunt.

Emiel Roozen en Bart van Breukelen | Raad van Bestuur TBI

OVERZICHT RESULTATEN 2020

  • Bedrijfsopbrengsten stijgen 9% tot € 2.013 miljoen
  • Operationele resultaat voor afschrijvingen (EBITDA) 21% hoger tot € 70,8 miljoen
  • Operationele marge stijgt tot 3,5% (2019: 3,1%)
  • Nettoresultaat groeit 28% tot € 32,1 miljoen
  • Orderportefeuille ultimo 2020: 11% hoger tot € 3,1 miljard
  • Ongevallenfrequentie-index (IF): 3,4 (2019: 3,2)
  • Solvabiliteit ultimo 2020: 35,4% (2019: 34,1%)

Innovatie

Een voorbeeld van intensieve samenwerking en innovatie is houtbouw, waarmee TBI marktleider wil zijn. Met ‘SAWA’ ontwikkelen wij het eerste houten gestapelde woongebouw in Rotterdam; met 109 woningen wordt het gebouw 50 meter hoog. Ons project ‘HAUT’ in Amsterdam is het hoogste hybride houten gebouw van Nederland en één van de hoogste ter wereld, met de hoogste graad in duurzaamheid. De woontoren heeft 21 verdiepingen en wordt 73 meter hoog. Het TBI WOONlab, een samenwerking van onze ondernemingen ERA Contour, Hazenberg Bouw en Koopmans Bouwgroep, heeft het innovatieve concept ‘HOUTbaar’ ontwikkeld voor eengezinswoningen. Met remontabele bouwsystemen in hout, die opschaalbaar zijn naar industrieel niveau, worden vanaf medio 2021 betaalbare woningen geproduceerd in onze nieuwe assemblagefabriek in Wehl. De houtbouw van TBI levert een bijdrage aan de energietransitie, circulariteit en industrialisatie van het bouwproces.

TBI wil niet alleen versnellen in houtbouw, maar ook in duurzaam beton, een ander belangrijk bouwmateriaal. In 2020 heeft Voorbij Prefab ‘Het Groene Casco’ gepresenteerd. Dit is een grensverleggende innovatie, waarmee tot 44% reductie van CO2-uitstoot wordt bereikt. Andere voorbeelden van innovaties zijn: de toepassing van geopolymeerbeton door Mobilis als eerste aannemer in Nederland, de elektrificatie van het materieel en de door Mobilis ontwikkelde e-CO2tainer, die de bouwplaats van duurzame elektriciteit voorziet. Deze kan binnenkort ook geleverd worden aan andere (bouw)bedrijven. 

“Een voorbeeld van intensieve samenwerking en innovatie is houtbouw, waarmee TBI marktleider wil zijn.”

Versnellingsthema’s

Ten aanzien van de energietransitie is TenneT een belangrijke opdrachtgever voor onze ondernemingen. TenneT staat voor de opgave de energie-infrastructuur in Nederland aan te passen. Croonwolter&dros heeft hiervoor een modulaire oplossing ontwikkeld, die op onze locatie in Kampen wordt geproduceerd.

We ondersteunen TenneT, zodat zij het elektriciteitsnet goedkoper én sneller kunnen aanpassen. Meerjarige onderhoudscontracten in techniek, bouw en infra zijn een belangrijke focus voor onze ondernemingen. In toenemende mate wordt dit door digitale intelligentie en dataanalyse ondersteund, waarmee onze prestaties verbeteren. Croonwolter&dros heeft een groot onderhoudscontract afgesloten voor alle gebouwen van KLM. Om in deze sector te groeien is een geavanceerd producten- en dienstenpakket een voorwaarde. In toenemende mate wordt data over gebouwen en installaties door middel van sensoring verkregen, waardoor onder andere onderhoud op lange termijn wordt voorspeld. Dit geldt in utiliteits- en woongebouwen, maar zeker ook in de infrastructuur.

Ook in de engineeringsfase van infraprojecten is digitalisering ons specialisme met onder meer TBI-onderneming Soltegro. Digitalisering speelt een grote rol bij de vertaling van klanteisen naar een ontwerp en de toetsing ervan op functionaliteit.

Autonome groei en overnames

Onze groei vindt enerzijds plaats doordat onze ondernemingen hun klantenbasis verbreden en het orderboek succesvol uitbreiden. Beschikbaarheid van schaars vakmanschap is een kritische factor bij deze autonome groei. Dit noodzaakt ons steeds meer te standaardiseren en prefabriceren. Anderzijds dragen overnames bij aan onze groei. Hierbij beoordelen we kritisch welke toegevoegde waarde een onderneming heeft in relatie tot onze strategie. Om die reden is begin november de luxe jachtbouwinstallateur De Keizer Marine Engineering overgenomen door Eekels Technology. Hiermee wordt groei gerealiseerd in een interessante markt, waar engineering en hoogwaardige technologie het verschil maken.

Coronaproof doorwerken

Het succesvolle verslagjaar heeft door de Covid-19 crisis veel aandacht, energie en flexibiliteit van onze mensen gevraagd. Door het convenant ‘Samen veilig doorwerken in de bouw’, van de bouw- en installatiesector met de overheid, ondersteund door vakbonden, brancheorganisaties en het RIVM, konden wij gelukkig goed doorwerken. Dit vroeg wel de nodige inspanning van onze medewerkers. Onze bouwplaatsen en productielocaties werden in korte tijd ‘coronaproof‘ aangepast. Digitaal (thuis)werken bleek over het algemeen efficiënt. In dit verband is het belangrijk te constateren dat ons hele ICT-systeem in één dag overschakelde naar een thuiswerksituatie, inclusief alle digitale veiligheidseisen. Het gemis aan menselijke interactie vraagt niettemin meer aandacht voor onderlinge afstemming. Ook nieuwe initiatieven kwamen soms minder makkelijk tot stand.

Veiligheid en ziekteverzuim

Veiligheid blijft de topprioriteit voor TBI. Dat zijn we verplicht aan onze medewerkers. We hebben intensief gewerkt aan het verder verbeteren van de veiligheidscultuur binnen onze ondernemingen. Toch blijven de risico’s in ons vak aanzienlijk. Helaas werden wij in 2020 geconfronteerd met een dodelijk ongeval op het project Vredeoord in Eindhoven van Hazenberg Bouw.

“We spelen in op trends en ontwikkelingen die van belang zijn voor onze stakeholders.”

In het voorjaar 2020 was het ziekteverzuim door Covid-19 hoog. Daarnaast was gedurende 2020 sprake van preventief verzuim. In het najaar steeg het aantal besmettingen onder onze mensen opnieuw, met enkele ernstige ziektegevallen. Het verzuim is in de loop van 2020 genormaliseerd.

Medewerkers opleiden en ontwikkelen

Technische professionals en vakmensen zijn schaars. Om succesvol te blijven is het van groot belang continu te investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers. Zij moeten geïnspireerd zijn door zinvol werk bij een onderneming die maatschappelijk betrokken is. Een lerende organisatie is het uitgangspunt. Interne doorstroming blijft een belangrijk aandachtspunt, evenals de diversiteit binnen onze teams. Met de uitdagingen die voor ons liggen is een evenwichtige balans van mannen en vrouwen en verschillende culturen van het grootste belang om creatief te blijven. Hierdoor kunnen wij ons nog beter inleven in de vraagstukken van onze klanten en de juiste oplossingen bieden.

De bouwsector staat dit decennium voor grote veranderingen. De Covid-19 crisis zal deze veranderingen versnellen, hoewel de concrete langetermijngevolgen nog allerminst duidelijk zijn. Wel spelen wij nadrukkelijk in op trends en ontwikkelingen die van belang zijn voor onze stakeholders. 

TBI kan de toekomstige uitdagingen aan. Gebaseerd op het huidige, solide fundament ben ik ervan overtuigd dat wij steeds beter zijn uitgerust om zowel intern als extern de noodzakelijke samenwerking hiervoor te realiseren. Op deze plaats wil ik iedereen zeer bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de groei en bloei van TBI.

DOWNLOADS