Wij versnellen

Op energietransitie 

De energietransitie raakt iedereen. Elke burger is erbij betrokken. Wat hangt ons boven het hoofd als we van het aardgas af moeten? Bij de (eigenaren van) bestaande woningen en voor nieuwbouw moeten hiervoor oplossingen worden gecreëerd. Ook ligt er een forse uitdaging in het commercieel vastgoed, de utiliteitsbouw en bij de distributie en opslag van duurzame energie.

Onze versnellingsthema's lopen dwars door onze strategische pijlers. Benieuwd?

Lees meer over onze pijlers

ENORME VERDUURZAMINGSOPGAVE TOT 2050 

Nederland staat voor een enorme verduurzamingsopgave. In het klimaatakkoord is dit concreet vastgelegd. In 2050 moet de gehele woningvoorraad energieneutraal zijn. Van de bijna 8 miljoen bestaande woningen scoort nu nog zo’n 75% lager dan energielabel B, terwijl ruim 45% een label heeft dat lager is dan C. Het akkoord betekent dat gedurende 30 jaar alleen al 100.000 corporatiewoningen per jaar moeten worden verduurzaamd naar label A.

Zo’n 30% van de totale uitstoot van gassen komt van gebouwen. Ook commercieel vastgoed en de utiliteitsbouw moeten daarmee aanzienlijk verduurzaamd worden.Dit betekent bijna 35 miljoen m2 kantoorruimte (44% van het totaal) en circa 250.000 utiliteitsgebouwen, waarvan zo’n 10.000 scholen.

Heleen Aarts, Chief Executive Officer Amvest:

''De energietransitie heeft grote impact op de gebouwde omgeving, zowel op bestaande bouw als op nieuwbouw. Nieuwbouwwoningen zijn al zeer energiezuinig. Een grote opgave ligt in de bestaande voorraad. Ook tijdens de bouw zijn flinke stappen te zetten. Een laag energieverbruik moet niet het enige streven zijn. Woningen of gebouwen moeten ook een prettig verblijf bieden. Welzijn en wooncomfort zijn eveneens cruciale thema’s voor gebruikers.

Bij TBI komen alle disciplines van bouwen en ontwikkelen samen. Als we duurzame ontwikkelingen willen stimuleren zijn in de ontwerpfase al grote stappen te zetten. Bij de keuze voor bouwmethodieken, materialen en op het gebied van de energietransitie. Juist doordat TBI beschikt over brede specialistische expettise kan zij met innovaties komen. Dit helpt (institutionele) opdrachtgevers bij hun duurzame keuzes. Ook kan TBI een brug slaan tussen alle disciplines in de keten, zodat innovaties niet vast blijven zitten. TBI kan bij uitstek de positieve uitzondering zijn en zich onderscheiden.''

Dit impliceert grote maatschappelijke en technologische veranderingen. Niet alleen zijn forse investeringen nodig in de opwekking van voldoende duurzame energie. Ook moet de infrastructuur worden aangepast, zoals de (vervanging van) distributienetwerken. Er dient tevens aanzienlijk geïnvesteerd te worden in het isoleren en aanpassen van installaties van (bestaande) woningen en gebouwen voor het ontvangen en verwerken van deze duurzame energie.

OPGEBOUWDE KENNIS EN ERVARING BIEDT KANSEN 

TBI helpt deze energietransitie te versnellen. Als toonaangevende bouw- en techniekonderneming moeten wij in dit proces een leidende rol spelen. De transitie biedt niet alleen goede kansen voor winstgevende groei, maar deze maatschappelijke opgave is tegelijk de legitimatie voor onze onderneming naar de toekomst. TBI wil op het gebied van de energietransitie een toonaangevende positie opbouwen in haar marktsegmenten.

Renovatie en verduurzaming ERAflats

Jaap van Eck, Directeur Eteck Energie Bedrijven: 

''Eteck is een leverancier van duurzame warmte en koude in Nederland. In de nieuwbouw zijn ruim tweehonderd projecten van vijftig tot vijfduizend eenheden gecontracteerd. In de bestaande bouw is de opgave om te verduurzamen ingewikkelder. Wij zijn een voorstander van starten in plaats van erover praten. Daarom richten wij ons op wat we juist wel kunnen doen: het verduurzamen van kleinere projecten met voldoende collectiviteit.

Projecten met één eigenaar en één technische oplossing. Zo zijn er circa zeshonderdduizend aansluitingen in Nederland. Dat is ongeveer 10%. Daar bouw je kennis, ervaring én draagvlak mee op om vervolgens de ingewikkelder projecten te verduurzamen. Met deze aanpak is je risico als opdrachtnemer ook beperkt. De grootste uitdagingen in de bestaande bouw zijn nu vooral het verdeelde bezit, de enorme verscheidenheid in type gebouwen en de wens van keuzevrijheid.''

INTEGRALE EN FINANCIEEL HAALBARE OPLOSSINGEN

In de bestaande bouw worden grootschalige projecten gerealiseerd voor de verduurzaming van de woningvoorraad van corporaties en beleggers, zoals bij de ERAflats in Capelle aan den IJssel. Daar heeft ERA Contour samen met Smits Vastgoedzorg in opdracht van Havensteder, 504 woningen van de Purmerhoek toekomstbestendig gemaakt door het gebouw te isoleren en gereed te maken voor het gasloze tijdperk. Ook wordt onze klanten een andere dienstverlening aange- boden doordat wij projecten zelfstandig ontwikkelen en finan- cieren. Hierbij wordt betaald voor het energieverbruik van het object en niet voor het in eigendom hebben van de totale installatie.

Hiertoe voegt Croonwolter&dros de binnen het concern aanwezige expertise van projectontwikkeling, financiering en exploitatie samen met technische kennis. TBI is door toepassing van intelligente technologie een leidende partij bij zowel de verduurzaming van utiliteitsbouw als bij de aanleg van nieuwe voorzieningen in opdracht van netwerkbeheerders. In de infrabouw wordt geselecteerd op duurzame proposities. Zo is TBI betrokken bij de (tunnel van de) nieuwe A16, waarbij de Groene Boog de allereerste energieneutrale snelweg bouwt, die optimaal past in de omgeving en onder meer voor een periode van twintig jaar het onderhoud verzorgt.

Jan van Barneveld, Directeur Alliantie Ontwikkeling: 

''De energietransitie gaan we niet op de traditionele manier realiseren. Wij bouwen veel nieuw en onderhouden bestaande bouw. Naast de energietransitie spelen er steeds meer zaken als parkeerdruk, mobiliteit, bereikbaarheid, etc. Wij zoeken de grote aannemers die de regie in het hele proces nemen en naar de totale gebiedsontwikkeling kijken. Die partij hoeft het overigens niet allemaal zelf te doen, maar welke bedrijven ga je daarbij betrekken?

Voor de integrale opgaven zou je bij de grotere aannemers terecht moeten kunnen, zoals bij TBI. Vaak kunnen zij de totale oplossing echter niet leveren. Als opdrachtgevers zijn wij ook onderdeel van dit probleem. We moeten meer samen naar de oplossingen kijken. Nu werken we vaak met adviseurs die het vastgoedobject niet bouwen, terwijl voor het onderhoud van de gebouwde omgeving weer andere bedrijven nodig zijn. Daar lopen we elke dag tegenaan. Het nieuwe verdienmodel zou de satéprikker door alle processen zijn.'' 

Energietransitie staat inmiddels nadrukkelijk op onze strategische agenda, maar er is nog een enorme slag met elkaar te maken. Dat geldt voor onze kennis en ervaring maar ook op het gebied van een ondersteunende cultuur en benodigde discipline. TBI wil duidelijk een voortrekker zijn op dit thema door integrale oplossingen te bieden en financieel haalbare aanbiedingen te doen. Het multidisciplinaire karakter van TBI biedt hiervoor een uitstekend uitgangspunt. Onze ondernemingen zijn actief in een breed veld; projectontwikkeling, (infra)bouw en technologie. Versterken van onze positie in de energietransitie kan gerealiseerd worden door samenwerking met ‘start ups’ en ‘co-makers’, of door ondernemingen aan ons strategisch portfolio toe te voegen, zoals Giesbers Installatiegroep.