TBI ondertekent herzien Bouw en Hout Convenant

Een mooi bericht op FSC Friday!

Gisteren, donderdag 26 september, hebben Bart van Breukelen, Voorzitter Raad van Bestuur TBI Holdings en Rick Kamphorst, Projectleider Bouw & Circulaire Economie FSC Nederland, het herziene Bouw en Hout Convenant ondertekend.
Als TBI waren wij al ondertekenaar van het eerste Bouw en Hout convenant maar tijden veranderen en daarmee ook de inhoud van het Hout en Bouw convenant. Met het ondertekenen van dit nieuwe convenant onderschrijven wij het belang van FSC hout als circulair bouwmateriaal.

Aanleiding Bouw en Hout Convenant

Bossen zijn van levensbelang. Honderden miljoenen mensen wereldwijd zijn ervan afhankelijk voor hun levensonderhoud. Tachtig procent van alle planten en dieren leeft in het bos. Bossen zijn leverancier van al het hout dat we gebruiken. Hout is één van de belangrijkste bouwmaterialen die er bestaan. Hout is warm, licht, sterk, gemakkelijk op maat te maken, bijna eindeloos her te gebruiken en hernieuwbaar! Dat laatste gaat natuurlijk alleen op als we goed voor onze bossen zorgen, waar ook ter wereld.

Zowel het klimaatakkoord van Parijs (2015) als de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties verwijzen direct naar duurzaam bosbeheer als belangrijk middel om de aarde leefbaar te houden. En bij de transitie van een economie gebaseerd op fossiele en eindige grondstoffen naar een (circulaire en biobased) economie gebaseerd op de inzet van natuurlijke en hernieuwbare grondstoffen speelt duurzaam hout een centrale rol.

De bouwsector in Nederland gebruikt veel hout. Daardoor kunnen wij een sleutelrol spelen bij de transitie naar een circulaire economie, net zoals wij eerder met elkaar die rol vervulde bij het mainstream maken van de inkoop en toepassing van gecertificeerd hout.

Bouw en Houtconvenant 2019-2022

Het bouw en houtconvenant van FSC Nederland bestaat sinds 2012. In de afgelopen tijd is in het convenant  de nadruk gelegd op het inkopen en toepassen van uitsluitend aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout (d.w.z. hout met een FSC- of PEFC-certificaat). Inmiddels is die doelstelling bereikt.  De afgelopen jaren is de discussie verbreed van een discussie over (uitsluitend) bosbescherming naar een discussie over de rol die bossen en de toepassing van hout als bouwmateriaal kunnen spelen bij het tegengaan van klimaatverandering. Samen met onze convenantpartners is er besloten dat enerzijds de (oude) doelstelling van 100% duurzaam hout onverminderd van kracht blijft maar dat anderzijds binnen het convenant nieuwe ambities moeten worden  geformuleerd en nagestreefd. Daarbij willen wij als convenantpartners onze voortrekkersrol blijven vervullen.   

Doelstellingen Bouw en Hout Convenant: hout als materiaal van verleden én toekomst

De bouw- en houtsector maken werk van een circulaire economie. Daarbij speelt toepassing van hout een cruciale rol. Hout is een biobased materiaal en past mede daarom  bij uitstek in een circulaire economie waarin het niet alleen gaat om het zoveel mogelijk hergebruiken van materialen (de technische kringloop), maar ook om de milieu- en klimaatwaarde van materialen.  Centraal in het vernieuwde convenant staat daarom het versterken van de positie van hout ten opzichte van andere materialen zoals beton, staal en kunststof.

Stuur artikel door