Veiligheid

Elk ongeval en elke gezondheidsklacht of arbeidsongeschiktheid als gevolg van werk is te voorkomen. Vanuit deze overtuiging geeft TBI de hoogste prioriteit aan veilig werken en gezonde medewerkers.

'Veiligheid gaat voor alles'

Voor de risico’s die we in onze bedrijfsactiviteiten lopen, hanteren alle TBI-ondernemingen beproefde risico-inventarisaties, veiligheidsmaatregelen en veiligheidsprocedures. Aan de basis hiervan staan de vijf TBI Veiligheidswaarden. Vanuit deze waarden is het TBI Veiligheidsbeleid opgesteld dat elke onderneming in het eigen veiligheidsprogramma heeft opgenomen. Dit alles is erop gericht dat we ongevallen en incidenten terugbrengen tot een absoluut minimum en dat we blijven leren.

Na de middelen en procedures draait het om gedrag en bewustzijn

Arjan van Hamburg is hoofd veiligheid bij J.P. van Eesteren, één van de bouwers binnen TBI: ‘De middelen en procedures hebben we allemaal prima op orde. Dat maakt dat de volgende stap naar risicovermindering draait om gedrag en bewustzijn. Ofwel, zijn we in elke situatie scherp op mogelijk gevaar en handelen we zoals we zouden moeten handelen? Dat is een veel lastigere materie. Om daar meer inzicht in en gevoel bij te krijgen maken we gebruik van de Veiligheidsladder. Hierbij meet een certificerende instantie jaarlijks waar je als onderneming staat op het gebied van gedrag en bewustzijn. Nagenoeg alle TBI-ondernemingen zijn inmiddels gecertificeerd voor de Veiligheidsladder waarbij we trede 3 als minimaal zien. In totaal zijn er vijf treden.’

Fred Zitman, QHSE-manager bij TBI-onderneming Croonwolter&dros

Elkaar aanspreken is nog wennen

‘Bij trede 4 draait het niet meer alleen om het gedrag en bewustzijn van je eigen medewerkers, maar ook om dat van alle andere partijen die op een project werken. Zeker voor de projectorganisaties binnen TBI is dat een uitdaging, want je werkt vaak met heel veel verschillende partijen. Dat betekent dat je op de bouw samenwerkt met mensen met een andere veiligheidscultuur, die vaak ook verschillende talen spreken. Dit vraagt veel van onze projectteams. Uitvoerders houden toolboxmeetings in verschillende talen om ook de niet Nederlandssprekende medewerkers te betrekken bij veiligheid. Langzaam maar zeker durven bouwplaatsmedewerkers elkaar op veiligheid aan te spreken. Voor veel collega’s is dit nog onwennig. Elkaar aanspreken, en zeker ook een compliment geven, is iets dat nog verder moet groeien.’

De hele keten moet bijdragen aan risicovermindering

Fred Zitman is QHSE-manager bij Croonwolter&dros, de elektrotechnische en werktuigbouwkundige systeemintegrator binnen TBI. Fred: ‘De uitvoerende bedrijven binnen TBI zijn zeer gespitst op veiligheid, omdat de mensen van realisatie en onderhoud met hun veiligheidsschoenen aan in de modder staan. Maar veiligheid moet je in de hele keten bevorderen. Ook de projectontwikkelaars en engineers op kantoor moeten zich bewust zijn van de bijdrage die zij aan veiligheid kunnen leveren aan de voorkant van een project. Als we op een binnenstedelijke postzegel of binnen bestaande bouw aan de slag gaan, hoe garanderen we dan de veiligheid in logistiek en bouw? Kan dit ontwerp veilig worden gebouwd of kun je het beter iets aanpassen? Hoe kan straks het onderhoud veilig plaatsvinden? Door daar vooraf over na te denken, kunnen risico’s op de werkvloer verder worden verkleind. Dit soort zaken bespreken we ook tijdens onze meetings met alle QHSE/KAM-managers binnen  TBI die vijf keer per jaar samenkomen. Daarin leren we van elkaar door ervaringen en aanbevelingen uit te wisselen.’

 

‘De middelen en procedures hebben we allemaal prima op orde. Dat maakt dat de volgende stap naar risicovermindering draait om gedrag en bewustzijn.'
Arjan van Hamburg, Hoofd Veiligheid bij TBI-onderneming J.P. van Eesteren

Ook van partners vragen we een veiligheidscertificering

‘Per 1 januari 2022 is er nog meer aandacht voor veiligheidsbewustzijn in de gehele keten, want toen werd de ViA (Veiligheid in Aanbesteding) van kracht. De ViA is een initiatief vanuit de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB), waarvan TBI één van de ondertekenaars is. Hiermee wordt het contracteren van ketenpartners en onderaannemers strikter: ook zij moeten zich laten certificeren volgens een bepaalde trede van de Veiligheidsladder en zich inzetten om de hele keten veiliger te maken.’

Voor elke medewerker is er de TBI veiligheidsapp

Een geheel eigen tool die bijdraagt aan veiligheid tijdens de uitvoering is de TBIveilig app die op elke zakelijke telefoon of tablet standaard wordt geïnstalleerd en ook voor privételefoons beschikbaar is. De app wordt gebruikt voor het melden van (on)veilige situaties en ongevallen, om inspecties uit te voeren, taken toe te wijzen, toolboxmeetings te beleggen, opvolging van acties te registreren en meer. Sinds de invoering van de app groeide het aantal meldingen flink. In de app staan ook de 'leren-van-kaarten' met daarin de beschrijving van een incident of ongeval en hoe dit voorkomen had kunnen worden. Fred: ‘De app heeft ook een pushfunctie. Daarmee geven we onze medewerkers informatie over een bepaald veiligheidsonderwerp. Zij lezen dat en geven daarna ook aan dat ze het hebben gelezen. Deze app is ook beschikbaar voor alle onderaannemers wat helpt om veiligheid bespreekbaar te maken.’

De jaarlijkse TBI Veiligheidsdag scherpt het veiligheidsbewustzijn aan

Elk jaar houdt TBI de TBI Veiligheidsdag, een dag waarop alle medewerkers stilstaan bij veiligheid. Arjan: 'Het thema dit jaar, elkaar aanspreken, is gekozen door onze eigen collega's. Want hoewel zij aangeven graag aangesproken te worden, vinden ze het ook lastig om anderen aan te spreken. Een mooi thema dus! Aan de hand van toolboxen, podcasts en een online sessie met Ewout Genemans zijn we het gesprek hierover aangegaan. Wat maakt het moeilijk om anderen aan te spreken en welke praktische tips kunnen helpen om elkaar respectvol aan te spreken? Dan hebben we het over aanspreken in onveilige situaties, maar ook over elkaar complimenten geven. De TBI Veiligheidsdag 2023 ging overigens niet alleen over fysieke veiligheid, maar ook over digitale en sociale veiligheid.’

Ton Sundermeijer, information security officer bij TBI SSC-ICT Diensten

Digitale veiligheid wordt bewaakt door eigen TBI-bedrijf

De basis van de digitale veiligheid van alle ondernemingen wordt bewaakt door TBI SSC-ICT Diensten. Ton Sundermeijer is daar information security officer. Ton: ‘TBI SSC-ICT Diensten is verantwoordelijk voor de generieke informatiebeveiligingsmaatregelen, zoals de beveiliging van laptops, telefoons, wifi- systemen, het wachtwoordbeleid, Office 365, de firewalls enzovoort. Wij zijn ook de partij die deze middelen aan alle medewerkers uitreikt, dus is het logisch dat wij ze ook beveiligen.’

Onze vijf TBI Veiligheidswaarden:

  1. We nemen verantwoordelijkheid voor onze gezamenlijke veiligheid.
  2. We bereiden ons werk goed voor en bespreken de risico’s en dilemma’s.
  3. We spreken elkaar aan op onveilig gedrag en onveilige situaties.
  4. We houden ons aan de afgesproken regels.
  5. We stoppen met werken zodra het onveilig wordt.

Je merkt niets van de beveiliging totdat...

‘Belangrijke risico’s zijn ransomware, malware en phishing mails, dus daar hebben we maatregelen voor ingesteld. Bijvoorbeeld door te zorgen dat onbekende programmacodes worden geblokkeerd, waardoor op iets verkeerds klikken niet werkt. Het kan daardoor voorkomen dat ook iets onschuldigs wordt geblokkeerd. Als gebruikers dit bij ons melden, schrijven wij daar een uitzondering voor. We blokkeren ook mail vanuit bepaalde landen en hanteren verschillende beveiligingsgradaties wanneer collega’s uit het buitenland willen inloggen. Vanuit Rusland inloggen kan bijvoorbeeld niet en vanuit de VS vragen we om multi-factor authenticatie. Soms vragen onze maatregelen wat extra handelingen. Dat is onvermijdelijk als je de continuïteit van het bedrijf en alle persoonsgegevens wilt beschermen.’

Een cultuur waarin je je veilig voelt

‘Bij een veilige werkomgeving hoort ook een prettige omgang met elkaar’, vertelt Michiel Tromm, die naast hoofd juridische zaken ook toezichthouder bij TBI is. ‘Omdat we willen dat al onze bedrijven bijdragen aan de ontplooiing en het werkgeluk van de medewerkers hechten we hier grote waarde aan. Daarnaast speelt nog een andere reden: de psychosociale arbeidsbelasting (de druk die je voelt) is oorzaak nummer één van ziekteverzuim in Nederland. De Arbeidsinspectie controleert daarom heel terecht wat een bedrijf doet om dit risico zo klein mogelijk te houden. We hebben het dan over gedrag waardoor iemand zich onveilig voelt, zoals pesten, (seksuele) intimidatie, agressie of discriminatie.’

TBI Gedragscode als basis voor een gezonde bedrijfscultuur

‘Een gezonde bedrijfscultuur en een goede omgang met elkaar vergen voortdurende aandacht. Binnen TBI-ondernemingen gebeurt dat bij elke kick-off, bijeenkomst of toolboxmeeting, in nieuwsbrieven en tijdens (interne) opleidingen. Aan leidinggevenden stellen we op dit punt hoge eisen want hun voorbeeldgedrag is hierbij cruciaal. De TBI Gedragscode vormt het kader van leefregels dat we met het oog op een gezonde bedrijfscultuur met elkaar hebben afgesproken. De TBI Gedragscode geldt voor iedereen: directieleden, medewerkers, medewerkers van onderaannemers en zzp‘ers. Wie met ongewenst gedrag te maken krijgt, kan zich wenden tot een vertrouwenspersoon of tot de toezichthouder van de eigen onderneming. Wij nemen ook deze vorm van veiligheid heel serieus!

 

TBI Magazine

Dit artikel is onderdeel ons magazine, waarin we meer vertellen over hoe wij als groep van ondernemingen zijn georganiseerd, wat onze kracht is, waar de harten van onze medewerkers sneller van gaan kloppen én vooral hoe we met elkaar maatschappelijke impact maken. Benieuwd? Download ons magazine. 

Stuur verhaal door