Maintenance

Coentunnelgebied biedt Mobilis en Croonwolter&dros hoogwaardig onderhoud en beheer tot 2038

Rijkswaterstaat (RWS) is eigenaar van en verantwoordelijk voor het Coentunnelgebied, dat sinds 2008 flink is aangepast. Vanaf het ontwerp tot en met het onderhoud in 2037 is het een groot én complex project, met een contractwaarde van ruim euro 2 miljard. Doordat veel hoogwaardige (digitale) technologie wordt gebruikt is gespecialiseerde aandacht noodzakelijk. Mede hiervoor zijn Mobilis en Croonwolter&dros ingeschakeld.

Het Coentunnelgebied is door zijn strategische ligging één van Nederlands belangrijkste verkeersaders. Het Coentunneltraject verbindt de randstad niet alleen met de kop van Noord-Holland, maar ook met Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland. Het gebied verwerkt jaarlijks zo’n 60 miljoen voertuigen en los van de maatschappelijk functie heeft het ook een belangrijke economische functie. De samenleving is dan ook gebaat bij een goede doorstroming van het verkeer.

“Door dit langjarige DBFM-contract hebben we onze eigen proeftuin voor innovaties gecreëerd”

Celeste Martens, Manager Maintenance Croonwolter&dros.

Integraal onderhoud en beheer

Na de aanleg van de tweede Coentunnel, de renovatie van de eerste Coentunnel en aanpassingen van het Coentunneltracé is eind 2014 de onderhoudsfase ingegaan. Deze loopt tot eind 2037. Voor deze fase is het Coentunnel Construction Maintenance  consortium opgericht met onder meer Mobilis, Dura en Besix. Hun verantwoordelijkheid is het operationeel houden van het tracé, zodat het verkeer ongehinderd doorgang kan vinden. Dit impliceert onderhoud en beheer met inspecties, groenonderhoud, onderhoud aan de installaties en het asfalt, maar ook het assisteren bij afwikkeling van calamiteiten.

“Het is dus niet alleen een tunnel, maar een groot en complex gebied. Het strekt zich uit van de A5 tot de A8 met alle op- en afritten en een onderliggend netwerk van wegen en installaties. Dit maakt het project bijzonder. Het is in een contract gegoten, waarin het optimaal beschikbaar houden van het gebied voor de weggebruiker centraal staat”, aldus Boudewijn Kragt, Inkoop- en Contractmanager Coentunnel van Rijkswaterstaat

Eigen proeftuin voor innovaties 

RWS heeft bij de aanbesteding van dit integrale en toonaangevende project gekozen voor een langjarige samenwerking. Het contract voor de realisatie, het beheer en het langdurig onderhoud van het Coentunnelgebied is vorm gegeven door middel van een Design Build Finance & Maintenance overeenkomst (DBFM). “Door dit langjarige DBFM-contract hebben we onze eigen proeftuin voor innovaties gecreëerd”, aldus Celeste Martens, Manager Maintenance Croonwolter&dros.

Erik van Weesep, Hoofd Meerjarige Contracten Mobilis: “De langjarige samenwerking en de technische complexiteit van het werk heeft er voor gezorgd dat we intensief met Croonwolter&dros zijn gaan samenwerken. Dit geldt met name voor het ontwikkelen van nieuwe kennis en instrumenten op het gebied van assetmanagement en onderhoud. We hebben in 2020 ook een gezamenlijk management systeem ontwikkeld, waarmee we onze onderhoudswerken in de toekomst op uniforme werkwijze kunnen aanpakken. Dit stelt ons in staat om sneller van elkaar te leren en onze processen en kennis verder te digitaliseren”. 

Voorloper met digitale producten en processen

Elsbeth Blomjous, Asset Manager Tunnels Rijkswaterstaat: “Het Coentunnelproject is steeds een voorloper geweest op het gebied van digitale producten en processen. We hebben bijvoorbeeld een bijna volledig digitaal geautomatiseerd Prestatiemeetsysteem (PMS)”. Tjebbe-Jan de Bruijne, projectmanager Croonwolter&dros: “Digitalisering was in 2014 geen gemeengoed. In de jaren erna is geanalyseerd en hebben we geconcludeerd dat veel data beschikbaar zijn over deze assets. De afgelopen twee jaar zijn we meer en meer bezig door middel van sensoren het gedrag van de assets goed te leren kennen en op basis van data voortijdig falen te voorkomen. Binnen ons contract hebben we een PMS geïmplementeerd waarbij signalen uit het veld direct ingelezen worden. Bij falen van deze signalen kan dit leiden tot een beschikbaarheidskorting. Dit proces is geheel geautomatiseerd. Daarmee passen we steeds meer digitalisering toe binnen het contract”.

Croonwolter&dros is verantwoordelijk voor het onderhouden en operationeel houden van de elektrotechnische en werktuigbouwkundige systemen in de tunnel en de aanpalende wegen. Celeste Martens: “Wij verzamelen data waarvan we met onze kennis en ervaring informatie maken en borgen. Op basis hiervan doen we betrouwbare uitspraken over de te leveren prestaties en voorspellen we het toekomstige gedrag van de installaties. Hiermee borgen we de optimale balans tussen kosten, risico’s en prestaties. Dit wordt gerealiseerd door terug te kijken en bijvoorbeeld het uitgevoerde preventieve en correctieve onderhoud te analyseren en op basis hiervan verbeteringen door te voeren. We kijken ook naar toekomstige ontwikkelingen en hoe die de beslissingen van vandaag beïnvloeden, zoals: wanneer vervangen we welke installatie?”

Meer aandacht voor totale ‘life cycle’ kosten 

Het Coentunnelproject was voor zowel Mobilis als Croonwolter&dros het eerste DBFM contract in Infrastructuur. “Omdat dit het begin was van een reeks DBFM contracten hebben we deelgenomen. Deze ervaring heeft ons in staat gesteld ook deel te nemen aan andere DBFM werken, zoals Sluis Eefde en de A13/A16. Deze voor Mobilis destijds nieuwe activiteiten hebben ervoor gezorgd dat er veel meer aandacht is voor de totale ‘life cycle’ kosten van onze projecten. Bij projecten waar geen onderhoudsverplichting aanwezig is, wordt bij een nieuw ontwerp nu ook gekeken naar het onderhoud op de lange termijn. Dit maakt onze infrastructuur duurzamer en efficiënter onderhoudbaar”, aldus Erik van Weesep.

Volgens Tjebbe-Jan de Bruijne zijn deze DBFM contracten hoog risico op het gebied van de beschikbaarheidseisen. “Dit houdt in dat je in staat moet blijven de systemen operationeel te houden en de financiële impact laag. Indien nodig zal er geïnvesteerd moeten worden om de contractuele risico’s beheersbaar te houden. Dit vraagt hoge investeringen die voorgefinancierd moeten worden. Ondanks dat Rijkswaterstaat de ‘asset owner’ is treden wij als zodanig op. Wij handelen binnen het contract alsof wij eigenaar zijn. Hierdoor is er een goede samenwerking. We voelen ons verantwoordelijk voor het functioneren van de ‘assets’ en handelen daar naar”.

Professionele asset management organisatie

Celeste Martens: “Voor een professionele asset managementorganisatie is continue verbetering van data, processen, tools en competenties essentieel. Hieraan levert digitalisering een belangrijke bijdrage. Ons uitgangspunt bij het Coentunnelproject is dat de benodigde hard- en software gewaarborgd blijft. Processen staan uitgewerkt en beschreven in een managementsysteem. Het uitvoeren van onderhoud wordt bijvoorbeeld ondersteund met een Computerized Maintenance Management System (Maximo). Om stappen te maken richting voorspelbaar onderhoud en storingen sneller op te lossen wordt gebruik gemaakt van een Technische Beheer Applicatie. Deze geeft status- en storingsinformatie van onze installaties weer en alerts bij het overschrijden van kritische- of interventiewaardes. Tekeningen worden beheerd in een Document Management Systeem. Zo zijn er talloze softwaresystemen die hieraan bijdragen. Qua hardware zie je dat bijvoorbeeld sensoren steeds goedkoper worden. Zo is er inmiddels een sensor toolkit als extra gereedschap voor de servicetechnici die gerichte diagnoses doen. Bij de Coentunnel wordt dit toegepast op de afsluitboominstallatie”.

Meer toonaangevende projecten: