Bouwplaatsregels

you will find the english translation below.

1. Persoonlijke beschermingsmiddelen (P.B.M)

Op de bouwplaats is het dragen van een veiligheidshelm, veiligheidsschoenen en schone werkkleding verplicht. Als de werkomstandigheden hierom vragen is het verplicht om aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen die horen bij de situatie.

2. Persoonlijke hygiëne en bescherming 

Als de zon schijnt is het belangrijk om je goed in te smeren met een zonnebrandcrème (hoge factor), zodat je niet verbrandt. Draag beschermende kleding.

Voor het eten, drinken en na het gebruik van het toilet: altijd je handen wassen, want voorkomen is beter dan genezen!

In geval van calamiteiten (ongevallen, incidenten en evacuatie) weet je hoe je moet handelen/melden. Vóór je start met het werk weet je waar de EHBO-middelen (mogelijk een AED) en blusmiddelen zich bevinden.

3. Machines, gereedschappen en hulpmiddelen 

Machines, gereedschappen en ander materieel worden op de juiste manier gebruikt en onderhouden. Bij gebruik hiervan kijk je:

  • of de middelen compleet zijn;
  • of deze volgens de juiste eisen zijn geleverd;
  • of de keuringsdatum niet is verlopen.

Als dit niet zo is zorg je er voor dat het materieel gerepareerd of vervangen wordt. Komt er kwartsstof of houtstof vrij bij bewerken van bouwmaterialen? Zorg dan voor goede afzuiging.

4. Natuur & Milieu

Maak zo min mogelijk rommel op je werkplek. Heb je afval? Scheid dit en gooi het daarna in de daarvoor bestemde afvalcontainers.

Let er op dat je de natuur en het milieu zo min mogelijk belast en Meld een milieu-incident direct bij de leidinggevende.

5. Beveiliging werkplek 

Haal nooit beveiliging weg en verander nooit beveiliging zonder toestemming van de leidinggevende.

Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor de veiligheid van je eigen werkplek en je zorgt er voor dat er geen gevaar voor anderen kan ontstaan. Kijk vóór je begint of het echt veilig is. Bij twijfel niet starten, overleg met je leidinggevende. Is de situatie niet op te lossen, maak hier dan een melding van in de TBI Veilig App.

6. Orde en netheid

Materiaal en gereedschap worden opgeruimd na gebruik en de werkplek moet minimaal dagelijks schoon worden achtergelaten. Zorg ook tijdens het werk dat je werkplek opgeruimd is, zodat je collega’s geen last hebben van jouw rommel bij hun werk.

Looppaden, steigers, trappen en brandblussers worden vrijgehouden van obstakels, zodat iedereen op de bouwplaats er zonder problemen gebruik van kan maken, met name in geval van een calamiteit.

Als je gebruik hebt gemaakt van de schaftkeet en andere ruimtes op de bouwplaats, laat je die altijd netjes achter bij vertrek. Je ruimt je eigen rommel altijd op.

7. Rookverbod e.d.

Het is verboden om binnen te roken en roken mag dus ook niet in alle gezamenlijke ruimtes zoals de bouwketen, schaftketen, gangen, toiletten en waslokalen. Het is ook verboden te roken in panden die wind- en waterdicht zijn.

Het bij je hebben, gebruiken of onder invloed zijn van alcohol en/of drugs is verboden.

8. Mobiele telefoons en/of mobiele geluidsdragers

Het gebruik van te luide geluidsdragers op de bouwplaats is verboden. Koptelefoons en oortjes zijn tijdens het werk ook niet toegestaan. Om veilig te kunnen werken moet je de geluiden en signalen om je heen kunnen horen.

Er mag alleen mobiel gebeld worden als er geen gevaar door ontstaat. Zorg dus eerst dat je op een veilige plek bent en dat je je werkplek netjes en veilig hebt achtergelaten.

9. Verkeersregels

Op de bouwplaats rijd je stapvoets. Verder houd je je aan dezelfde regels als op de openbare weg en aan eventuele, extra bouwplaatsverkeersregels.

10. Samenwerking

Je werkt met alle collega’s tijdens het werk (praktisch, veilig, positief en nuttig) samen en je laat je via jouw werkgever/leidinggevende informeren over de gezamenlijke risico’s bij het samenwerken met verschillende partijen. Spreek je collega’s altijd aan (op een rustige, duidelijke en vriendelijke manier) als zij zich onveilig gedragen en meld dit aan de leidinggevende.

Zijn er medische beperkingen die van invloed kunnen zijn op de veiligheid tijdens het werk? Bespreek deze met de leidinggevende. In basis is de voertaal Nederlands.

Trots op veiligheid

---------

1. Personal protective equipment (P.B.M.)

Wearing a safety helmet, safety shoes and clean working clothes is required on the building site. If the working conditions demand it, it is compulsory to wear additional personal protective equipment appropriate to the situation.

2. Personal hygiene and protection 

When the sun shines, it is important to apply sunscreen (high factor) to prevent sunburn. Wear protective clothing.

Before eating, drinking and using the toilet: always wash your hands. Prevention is better than cure!

In case of calamities (accidents, incidents and evacuation), you know how to act/report. Before you start work, you know where the first aid equipment (possibly an AED) and fire extinguishers are located.

3. Machines, tools and equipment 

Machines, tools and other equipment are used and maintained in the correct manner. When using them, you check that

that the resources are complete;
that they have been delivered according to the correct requirements;
that the inspection date has not expired.

If this is not the case, you make sure that the equipment is repaired or replaced.   Is dust released when working with building materials? Make sure you have good extraction equipment.

4. Nature & Environment

Make as little mess as possible at your workplace. Do you have any waste? Separate it and throw it in the designated waste containers.

Make sure that you burden nature and the environment as little as possible and report any environmental incident immediately to your manager.

5. Workplace security 

Never remove or change security devices without permission from your manager.

You are personally responsible for the safety of your own workplace and for ensuring that no danger can arise for others. Before you start, check whether it is really safe. If in doubt, do not start, consult your manager. If the situation cannot be resolved, report it on the TBI Veilig App.

6. Order and tidiness

Materials and tools must be put away after use and the workplace must be left clean at least daily. Make sure your workplace is clean and tidy, so that your colleagues are not inconvenienced by your untidiness while they are working.

Walkways, scaffolding, stairs and fire extinguishers must be kept free of obstacles so that everyone on the site can use them without difficulty, especially in the event of an emergency.

If you have made use of the canteen and other areas on the building site, you must always leave them behind neatly when you leave. You always clear up your own mess.

7. No smoking, etc.

It is forbidden to smoke indoors and therefore smoking is also forbidden in all common areas such as the site huts, canteen huts, corridors, toilets and washrooms. It is also forbidden to smoke in buildings that are wind and watertight.

Having on you, using or being under the influence of alcohol and/or drugs is prohibited.

8. Mobile phones and/or mobile sound carriers

The use of excessively loud sound carriers on the construction site is forbidden. Headphones and earphones are not allowed during work either. To work safely, you must be able to hear the sounds and signals around you.

Mobile phones may only be used if they do not cause any danger. So first make sure you are in a safe place and that you have left your workplace clean and safe.

9. Traffic rules

Drive carefully and slow at the building site. You must also observe the same rules as on public roads and any additional building site traffic rules.

10. Collaboration

You cooperate with all colleagues during work (practically, safely, positively and usefully) and you obtain information from your employer/supervisor about the common risks when cooperating with various parties. Always speak to your colleagues (in a calm, clear and friendly way) if they are behaving in an unsafe way and report this to your manager.

Are there any medical limitations that may affect safety at work? Discuss this with the manager. The working language is basically Dutch.

Proud of safety